G-TQ90PM2E18
top of page

500  - למכירה - נחלה 10 דונם ברצף + בית ישן חווה ומחסנים - 29 מ שח .   

501  - למכירה - נחלה 8 דונם ברצף + בית מפואר במפלס אחד - 36 מ שח . 

502  - למכירה נחלה - 5 דונם ברצף - חלקה מרובעת יפה , חזית רחבה - 25  מ שח 

503  - למכירה נחלה - 2 דונם + חקלאי + תוכניות מאושרות - 20 מ שח 

505  - למכירה משק עזר - 1800 מר  + תוכניות לבניית בית 600 מר בנוי , חזית 50 מ - 14 מ שח . 

bottom of page